COUNCIL MEMBERS

The 8th Executive Committee
President Tsong-Long Hwang        
Managing
Director
Wan-Wan Lin Chung-Yang Huang      
Director Hsi-Lung Hsieh Mei-Ling Cheng Ding-I Yang Shu-Huei Kao Hung-Yao Ho
Wen-Chung Huang Yi-Hsuan Wu Cheng-Yoong Pang    
Managing
Supervisor
Hsiu-Chuan Yen        
Supervisor Yau-Huei Wei Ying-Tung Lau      
Secretary
General
An-Sheng Lee        
The 7th Executive Committee
President Ying-Tung Lau        
Managing
Director
Yau-Huei Wei Ding-I Yang      
Director Tsong-Long Hwang Hsi-Lung Hsieh Mei-Ling Cheng Hong-Yao He Shu-Huei Kao
Chung-Yang Huang Wen-Chung Huang Chian-Jiun Liou    
Managing
Supervisor
Danny Tsun-Yee Chiu        
Supervisor Jan-Kan Chen Hsiu-Chuan Yen      
Secretary
General
Chao-Chun Cheng        
The 6th Executive Committee
President Yau-Huei Wei        
Managing
Director
Mei-Ling Cheng Shu-Huei Kao Cheng-Yoong Pang Chiang-Ting Chien  
Director Chuang-Rung Chang Yi-Tsau Huang Hong-Yao He Ying-Tung Lau Tsong-Long Hwang
Ding-I Yang Yuh-Chiang Shen Yau-Sheng Tsai Ching-Hsein Chen Yu-Fang Huang
Managing
Supervisor
Tsan-Zon Liu        
Supervisor Fung-Jou Lu Tsun-Yee Chiu Chung-Yang Huang Jan-Kan Chen  
Secretary
General
Hsiu-Chuan Yen        
The 5th Executive Committee
President Yau-Huei Wei        
Managing
Director
Chung-Yang Huang Yi-Tsau Huang Tsun-Yee Chiu Chiang-Ting Chien  
Director Hong-Yao He Miao-Lin Hu Jan-Kan Chen Ching-Hsein Chen Tsann-Long Hwang
Tian-Shu Yang Ying-Tung Lau Mei-Ling Cheng Li-Yu Tsai Hsiu-Chuan Yen
Managing
Supervisor
Tsan-Zon Liu        
Supervisor Fung-Jou Lu Wen-Je Ko Tsung-Li Kuo Chau-Fong Chen  
Secretary
General
Shu-Huei Kao        
The 4th Executive Committee
President Tsun-Yee Chiu        
Managing
Director
Miao-Lin Hu Tsung-Li Kuo Chau-Fong Chen Tsan-Zon Liu  
Director Hong-Yao He Dong-Tsamn Lin Jan-Kan Chen Yi-Tsau Huang Tsann-Long Hwang
Tian-Shu Yang Hsin-ling Yang Chiang-Ting Chien Li-Yu Tsai Hsiu-Chuan Yen
Managing
Supervisor
Fung-Jou Lu        
Supervisor Mei-Ling Cheng Chung-Yang Huang Ying-Tung Lau Yau-Huei Wei  
Secretary
General
Mei-Ling Cheng        
The 3th Executive Committee
President Tsun-Yee Chiu        
Managing
Director
Miao-Lin Hu Tsann-Long Hwang Tian-Shu Yang Tsan-Zon Liu  
Director Hong-Yao He Dong-Tsamn Lin Jan-Kan Chen Tsung-Li Kuo Mei-Ling Cheng
Chau-Fong Chen Yi-Tsau Huang Chiang-Ting Chien Li-Yu Tsai Hsiu-Chuan Yen
Managing
Supervisor
Jeng-Shu Wei        
Supervisor Fung-Jou Lu Hsin-ling Yang Ying-Tung Lau Yau-Huei Wei  
Secretary
General
Mei-Ling Cheng        
The 2nd Executive Committee
President Tsan-Zon Liu        
Managing
Director
Fung-Jou Lu Chau-Fong Chen Tsun-Yee Chiu Yau-Huei Wei  
Director Dong-Tsamn Lin Tsai-Fwu Chou Miao-Lin Hu Tsung-Li Kuo Tsann-Long Hwang
Tian-Shu Yang Ying-Tung Lau Li-Yu Tsai Jeng-Shu Wei Hsiu-Chuan Yen
Managing
Supervisor
Hsin-ling Yang        
Supervisor Jeng-Fong Chiou Yen-Lin Chang Shaw-Yih Liou Yih-Loong Lai  
Secretary
General
Mei-Ling Cheng        
The 1st Executive Committee
President Chau-Fong Chen        
Managing
Director
Yen-Lin Chang Tsung-Li Kuo Tsun-Yee Chiu Cheng-Nan Hsieh  
Director David Wang Dong-Tsamn Lin Tzer-Bin Lin Miao-Lin Hu Hung-Tu Huang
Tsann-Long Hwang Tian-Shu Yang Hsin-ling Yang Li-Yu Tsai Yau-Huei Wei
Managing
Supervisor
Fung-Jou Lu        
Supervisor Feng-Huei Lin Tsan-Zon Liu Yih-Loong Lai Ching-Liang Hsieh  
Secretary
General
Tsai-Fwu Chou Chiang-Ting Chien